27. 9. 2018

Projekty

 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části Matematická gramotnost je realizovat následující klíčové aktivity.

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro matematickou gramotnost:

Odborné řešení témat

  • matematické modelování reálných situací,
  • finanční gramotnost a základy práce s daty v Excelu,
  • multimediální podpora – výukové digitální hry,
  • volnočasové aktivity.

Uspořádání vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky druhého stupně ZŠ a nematuritních oborů SŠ.

2. Aplikace matematiky v praxi:

  • krajská soutěž třídních kolektivů se zaměřením na rozvoj procedurálních schopností, porozumění textu a matematizaci úloh.

3. Interdisciplinární gramotnost:

  • kulatý stůl mezi řešiteli aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti.

Příjemce: Zlínský kraj

Partner pro realizaci projektové části Matematická gramotnost: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020

Aktuálně plánované akce:

Na základě dotazů k hlavním informacím z odkazu doplňujeme:

Doplnění pravidel, ke kterému dojde „den předem“ formou zprávy učitelům – garantům, bude zahrnovat pouze technické záležitosti, co se týká práce s elektronickým systémem (přihlášení do systému, jak odeslat odpovědi a podobně) a následného vyhodnocení.

Jádrem soutěže budou příklady, které odpovídají náročností jednotlivým kategoriím a zahrnují učivo v jednotlivých ročnících i příklady „na přemýšlení“ pro podporu matematické gramotnosti.

Hlavní myšlenkou je soutěžní formou podpořit matematickou gramotnost u žáků (motivací může být odměna pro nejlepší třídu v jednotlivých kategoriích), nezanedbatelný efekt pro třídní kolektivy může mít také jejich týmová spolupráce při soutěži.

  • 13. 3. 2019: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky ZŠ + nematuritní SŠ

Realizované akce (materiály):

  • 29. 5. 2018: Kulatý stůl řešitelů čtenářské a matematické gramotnosti
  • 14. 11. 2018: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky druhého stupně ZŠ
  • 21. 11. 2018: Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky nematuritních oborů SŠ